Entry 3

Identify Bias

Item 1

http://smilepanic.com/sexism-in-advertising

_ Prejudice.

_ Analysis: That is an image to advertise for Palmolive – a kind of shower cream.
In this image, it is clear to see prejudice against women. It is expressed by
words and arrangement.

+ By words: The bold sentence is Most men ask “Is
she pretty?” not “Is she clever?”.
It is written based on human perception.

That is man is clever than woman.

+ By arrangement of words’ size: Most man ask “Is she
pretty?”
is bigger than not “Is she clever?”. The thing shows that for a woman, beauty is more important than

clever.

Item 2

http://filipspagnoli.wordpress.com/2009/06/27/discrimination-a-collection-of-signs-and-notices/

_ Discrimination

_ Analysis: It is clear that this bar treat Indians bad. It doesn’t sell beer to
them. In the United State, white people have a bias against black people. They
think that black people are poor and dirty. It is a form of racism.

Item 3

Bệnh TCM: Bộ Y tế đổ lỗi trách
nhiệm cho báo chí

“Cũng tại buổi trao
đổi này, ông Trần Đức Long, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y Tế đã đổ lỗi cho các cơ
quan truyền thông là tuyên truyền chưa hiệu quả nên dịch bệnh tay chân miệng
chưa giảm.

Ông nói: “Chúng tôi nói rằng hiện nay truyền thông chưa trúng đích, chúng tôi đề
nghị cơ quan báo chí, khi đưa tin chỉ nên tuyên truyền các biện pháp phòng chống
dịch; không đưa tin về tình hình diễn biến dịch bệnh vì có nhiều thông tin mà
chúng ta đưa ra thì nhân dân lại hoang mang và dẫn đến quá tải không cần thiết
trong các cơ sở khám chữa bệnh.”

http://www.tinmoi.vn/benh-tcm-bo-y-te-do-loi-trach-nhiem-cho-bao-chi-10620030.html

_ Scapegoating

_ Analysis: The article shows that leader of Department of health was blamed on
newspapers and other kinds of media. When diseases were raging, media didn’t propagandize
effectively. Therefore, diseases didn’t stop increasing. In fact, Department of
health hadn’t an effective solution to stop the diseases.

About nguyennhuquynh179

Zai đẹp là tài sản chung chủa xã hội :))

One response »

  1. Hello Quynh! I really love your pictures They are very interesting. However, I think that you should add stereotype in item 1 and prejudice in item 2.
    Anyway, it is quite good. I like it. @-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s